Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Globemilk B.V.. U bent welkom om de websites www.globemilk.nl en www.globemilk.com (“de website”) te gebruiken op basis van de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 1. GEGEVENS EIGENAAR website

Globemilk B.V.

per adres:
Erflanden 6,
5831 ZA, Boxmeer
The Netherlands

Handelsregister: 17248855

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de website aangeboden worden (“Informatie”). Door de website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijden door Globemilk worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website.

 

ARTIKEL 3. Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Globemilk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Globemilk of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit Globemilk aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

 

ARTIKEL 4. Nauwkeurigheid van de inhoud

Globemilk stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Globemilk biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Informatie die zich op de website bevindt.

Globemilk behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website aan te passen of te verwijderen.

Alle Informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het voedingsgehalte of de gezondheidsvoordelen van elk van de producten van Globemilk of met betrekking tot andere medische zaken is algemeen van aard. Deze Informatie dient niet als vervanging van medisch advies, en is daarom niet bindend. Voor specifieke vragen dient u zich tot uw arts te wenden. Als u ervoor kiest om u op dergelijke Informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Globemilk niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.

ARTIKEL 5. Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met de website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid (“Privacy statement”) van Globemilk B.V.. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Privacy statement zoals weergegeven op de website. 

ARTIKEL 6. Links

De website kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt Globemilk geen verantwoordelijkheid. Het Privacy statement van Globemilk B.V. is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

ARTIKEL 7. Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op de website en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Globemilk B.V.. Het is gebruikers toegestaan om de website en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie op de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Globemilk B.V. vereist. Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van de Informatie, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via sales@globemilk.com

 

ARTIKEL 8. Klachtenregeling

Met vragen en/of klachten kan men zich richten tot:

Globemilk
Klantenservice o.v.v. “Website Globemilk”
Erflanden 6,
5831 ZA, Boxmeer
The Netherlands
E: sales@globemilk.com

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de klant op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

ARTIKEL 9. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Laatste versie: 10 september 2021

Meer weten over ons bedrijf?