Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: Globemilk levert haar producten aan verenigingen en ondernemingen die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Globemilk georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

ARTIKEL 2. GEGEVENS EIGENAAR WEBSHOP
Globemilk BV

per adres:
Erflanden 6,
5831 ZA, Boxmeer
Nederland

Handelsregister: 17115972

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Globemilk en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Globemilk en de klant via de webshop van Globemilk. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien klant zich niet kan verenigen met de algemene voorwaarden, kan er via de webshop geen overeenkomst plaatsvinden tussen de klant en Globemilk.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Globemilk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Globemilk sluit aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het afnemen van Globemilk in strijd met bestaande contractuele verplichtingen.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
Bij de aankoop van producten heeft de klant voor zover deze handelt als consument zoals bedoeld in artikel 6:230g BW de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant van dit herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product volledig, in originele verpakking ongeopend en zonder beschadiging met alle geleverde toebehoren aan Globemilk geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet Globemilk via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte worden gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals in deze voorwaarden opgenomen, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en aan alle voorwaarden heeft voldaan zal Globemilk het betaalde bedrag inclusief bezorgkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst retourzending, terugbetalen. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. KLACHTAFHANDELING
De ontvangen bestelling dient direct op zichtbare of onzichtbare schade te worden gecontroleerd. Indien er zichtbare of onzichtbare schade is aan uw ontvangen bestelling, of u hebt een vraag of een klacht, dan kunt u naar sales@globemilk.com mailen. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen over de vervolgstappen.

ARTIKEL 7. DE PRIJS
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Globemilk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeelding en teksten van de producten zoals deze op de website worden getoond en vermeld.

De prijzen op de website zijn exclusief BTW, exclusief bezorgkosten. De BTW en bezorgkosten worden voor het afronden van een bestelling duidelijk in de te totaal te betalen prijs verwerkt. De bezorgkosten per bestelling zijn afhankelijk van de ordergrootte en staan gespecificeerd op de site.

ARTIKEL 8. CONFORMITEIT EN GARANTIE
Globemilk staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 9. LEVERING EN UITVOERING
De door Globemilk ingeschakelde bezorgservice zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

Bezorgservice met betrekking tot test pakketten zijn als volgt; deze kunnen op vrijdag worden verwacht ongeacht de besteldag. Bezorgservice met betrekking tot betaalde pakketten zijn als volgt; Indien de klant op maandag tot en met vrijdag voor 16.00 uur zijn geplaatst en betaald wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling de volgende werkdag geleverd (ook op zaterdag). Indien de bestelling na 16.00 uur wordt besteld en betaald wordt de bestelling de tweede werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag of zondag voor 16.00 uur besteld en betaald zijn, worden op dinsdag geleverd. De bezorgtijden zijn op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Op de Waddeneilanden leveren we niet op de volgende werkdag maar één dag later, op de tweede werkdag. Hiervoor geldt ook een afwijkend bezorgtarief van 7,20 euro.

Indien de klant op vrijdag een bestelling plaatst en betaalt dan wordt de bestelling de maandag daarop volgend verzonden.

Er wordt naar gestreefd deze levertermijnen en –tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De levering wordt uitgevoerd door een externe partij.

Is op het overeengekomen bezorgadres niemand aanwezig aan wie afgeleverd kan of mag worden, dan zullen in het geval van een klant die consument is de bezorgers trachten de bestelling af te leveren bij de buren.

Indien aflevering (bij buren) niet mogelijk is dan worden de producten bij een afhaalpunt aangeboden.

Alle te bezorgen goederen worden op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens of die van onze transporteurs.

Globemilk behoudt het recht voor, de aflevering van de goederen te wijzigen of helemaal niet af te leveren indien hem de afleverlocatie onveilig of risicovol lijkt, met betrekking tot eventuele te ontstane schade.

ARTIKEL 10. KLACHTEN, GARANTIE, RETOURNEREN EN OVERMACHT
De klant dient op de datum van levering de geleverde goederen te controleren. Klachten dienen op straffe van verval van het recht tot reclameren binnen 24 uur aan Globemilk te worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik verliest de klant het recht tot reclameren, tenzij het een gebrek betreft dat pas bij gebruik naar voren is gekomen. Het voorgaande laat het herroepingsrecht van artikel 6 onverlet.

Eventuele gebreken of foutief geleverde goederen, worden binnen 3 werkdagen kosteloos omgeruild of retour genomen.

De klant vrijwaart Globemilk tegen eventuele schadeclaims van derden. Tevens kan Globemilk niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Globemilk ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het op een deugdelijke manier gebruiken van het product, de opslag daaronder begrepen.

Bij het plaatsen van een bestelling kan de klant het ‘vinkje’ dat toestemming wordt gegeven om commerciële e-mails te versturen voor soortgelijke producten van Globemilk, uitschakelen (opt-out). Indien dat niet gebeurt, kan op elk moment de daardoor verleende toestemming weer worden ingetrokken.

Ter verwerking van bestelling zullen de (persoons)gegevens van de klant en het e-mail adres opgeslagen worden in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij dit voor de verwerking van de bestelling noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met de bezorging). Globemilk draagt er zorg voor dat het opslaan en verwerken van dergelijke gegevens in lijn is met geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 11. BETALING
Betaling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling via iDeal of creditcard.

ARTIKEL 12. KLACHTENREGELING
Met vragen en/of klachten kan men zich richten tot:

Globemilk
Klantenservice o.v.v. “Webshop Globemilk”
Erflanden 6,
5831 ZA, Boxmeer
Nederland
E: sales@globemilk.com
T: (0485) 565 460

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de klant op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

ARTIKEL 13. NEDERLANDS RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
Op overeenkomsten tussen Globemilk en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met de webshop, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.